STUDIA. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich, inżynierskich
i licencjackich, posiadający tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, magistra sztuki, inżyniera, licencjata lub tytuł równorzędny, z wyłączeniem absolwentów kierunku architektura wnętrz i wzornictwo. W szczególnie uzasadnionych przypadkach studia mogą podjąć absolwenci innych kierunków studiów wyższych. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach: podstawowej i zaawansowanej. Przyszli kandydaci powinni posiadać predyspozycje
z zakresu szeroko rozumianych zagadnień plastycznych (barwa, faktura, modelowanie), umiejętność definiowania i rozwiązywania różnego rodzaju problemów projektach oraz umiejętność obsługi programów graficznych. Rok akademicki 2020/2021 stanowią 14 edycję studiów podyplomowych z zakresu Architektury Wnętrz i Wzornictwa.

CEL. Celem studiów jest kształcenie wykraczające poza realizowane aktualnie programy studiów architektonicznych, jak również określenie wspólnej płaszczyzny projektowej i artystycznej dla architektów, projektantów wnętrz i designerów. Zadanie to zmierza
do usystematyzowania wiedzy oraz wykształcenia podstawowych umiejętności w zakresie projektowania wnętrz o zróżnicowanym programie funkcjonalnym i formalnym oraz projektowania przedmiotu pozostającego w relacji do tych wnętrz. Problematyka zajęć pozwala
na przygotowanie absolwentów do podejmowania zadań projektowych łączących wartości formalne, użytkowe i konstrukcyjne, uwzględniających kontekst, a także odwołujących się do świadomego kształtowania formy. Proponowana tematyka i profil studiów pozwolą absolwentom na znaczną elastyczność projektową, a tym samym
na większą płynność działań twórczych z pogranicza architektury, wzornictwa i sztuki.

SYLWETKA ABSOLWENTA. Absolwenci studiów podyplomowych
w zakresie: Architektura Wnętrz i Wzornictwo, prowadzonych na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej przygotowani są do podejmowania podstawowych lub złożonych zadań projektowych łączących wartości formalne, użytkowe i estetyczne, uwzględniających kontekst, a także odwołujących się do świadomego kształtowania formy w zakresie szeroko rozumianej przestrzeni wnętrz i jej wyposażenia. Absolwenci posiadają znaczną elastyczność projektową, która pozwala im na płynne działania w obszarze sztuk projektowych (architektura wnętrz oraz wzornictwo). Nabyta wiedza i umiejętności stanowią podstawę dla rozszerzenia prowadzonej działalności zawodowej, zgodnej z podstawowym zakresem wykształcenia lub też stanowią podstawę dla rozpoczęcia nowej aktywności zawodowej.

TRYB STUDIÓW. Studia podyplomowe, niestacjonarne. Zajęcia realizowane podczas 15 zjazdów w semestrze (30 zjazdów w ciągu całego roku akademickiego), piątek godz. 14.00 - 19.30, sobota godz. 9.00 - 17.30. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć w systemie zdalnym.

CZAS TRWANIA. 2 semestry (240 godzin)

ZASADY NABORU. W kolejności zgłoszeń (30 miejsc)

TERMIN ZGŁOSZEŃ.
Elektroniczna rejestracja kandydata


OPŁATY. 4200 zł - całość (płatne w 2 ratach)